Cổ nhân từng dạy: Con người hơn nhau ở NGỘ, quý ở THIỆN và cao ở NHẪN

Cổ nhân từng dạy: Con người hơn nhau ở NGỘ, quý ở THIỆN và cao ở NHẪN

Comments

comments