Home Cổ nhân từng dạy: Con người hơn nhau ở NGỘ, quý ở THIỆN và cao ở NHẪN Cổ nhân từng dạy: Con người hơn nhau ở NGỘ, quý ở THIỆN và cao ở NHẪN

Cổ nhân từng dạy: Con người hơn nhau ở NGỘ, quý ở THIỆN và cao ở NHẪN

Bình luận

bình luận