Con cái chúng ta không hoàn hảo: Nghe lời Phật, đừng chấp ngã, muốn nó trở thành cái ta không thể trở thành

Con cái chúng ta không hoàn hảo: Nghe lời Phật, đừng chấp ngã, muốn nó trở thành cái ta không thể trở thành

Comments

comments