Đàn ông thương vợ, xót vợ, nịnh vợ… là khôn chứ hèn gì!

Đàn ông thương vợ, xót vợ, nịnh vợ… là khôn chứ hèn gì!

Comments

comments