“Nếu 500 anh em tin tôi thì anh em cố gắng đọc hết, hiểu hết cho vợ đỡ khổ”

“Nếu 500 anh em tin tôi thì anh em cố gắng đọc hết, hiểu hết cho vợ đỡ khổ”

Comments

comments