Nhà sư 80 tuổi tu hành khổ hạnh từ năm 14 tuổi, từng cắt thịt cứu mẹ, cả đời chỉ mặc một chiếc áo

Nhà sư 80 tuổi tu hành khổ hạnh từ năm 14 tuổi, từng cắt thịt cứu mẹ, cả đời chỉ mặc một chiếc áo

Comments

comments