Phật nói: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ai cũng có lỗi lầm chỉ có thiện tâm mới cảm hóa lòng người

Phật nói: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ai cũng có lỗi lầm chỉ có thiện tâm mới cảm hóa lòng người

Comments

comments