Tại sao thời xưa không giam tù nhân vào nhà tù mà lại bắt đi lưu đày?

Tại sao thời xưa không giam tù nhân vào nhà tù mà lại bắt đi lưu đày?

Comments

comments