Từ một bát cơm có thể nhìn ra được phẩm chất của một người, kinh nghiệm quá hay

Từ một bát cơm có thể nhìn ra được phẩm chất của một người, kinh nghiệm quá hay

Comments

comments