Văn miếu có 82 bia đá, vậy vị trạng nguyên đầu tiên được dựng bia là ai?

Văn miếu có 82 bia đá, vậy vị trạng nguyên đầu tiên được dựng bia là ai?

Comments

comments